https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html?highlight=__str__#object.__str__ print(datatset) sẽ gọi dataset.__str__() Bạn tìm hiểu về __str__ và __repr__ nhé.