Về xử lý ảnh của opencv • Hi anh em!

  Có điểm muốn hỏi anh em.

  Hôm nay làm việc và thực hiện unitest thì có gặp trường hợp như sau:

  Mình có 1 chuỗi base64 (chuỗi 1) đã được mã hóa từ ảnh.
  Sau đó đoạn code trong chức năng của mình sẽ encode chuỗi này thành ảnh và lưu tại local folder.
  Khi thực hiện unittest thì mình sẽ đọc ảnh này và decide nó thành chuỗi base64 (chuỗi 2) và đem so sánh 2 chuỗi với nhau.
  Kết quả là 1 chuỗi khác nhau.

  Có cao nhân nào biết manh mối gì chỉ mk giúp với.


Hãy đăng nhập để trả lời