Newbie cần giúp đỡ về Class Python • class String:
  def init(self, str_value = []):
  self.value = str_value

  def search_data(self,target_value):
    m = len(self.value)
    
    for i in range(m):
      if self.value[i] == target_value:
        return True
    return False
  

  str_value = ['ahkskada']
  my_str = String(str_value)
  result = my_str.search_data('ad')
  print(result)

  Em muốn search chữ 'ad' thì nó phải trả về kết quả là True. Nhưng làm hoài mà vẫn ko dc.


Hãy đăng nhập để trả lời