Hỏi về ToString trong Python


Hãy đăng nhập để trả lời