@kim-trương đã nói trong Set biến môi trường cho python3 - macos:

Permission denied: '/Library/Python/2.7/site-packages/virtualenv.py'

Lỗi này do quyền hạn chạy lệnh, cần chạy thêm lệnh sudo nhé bạn!

Ngoài ra, nếu máy bạn đã có sẵn python3 (có thể chạy python3 --version để kiểm tra), do python3 có sẵn virtualenv, bạn có thể chạy lệnh bên dưới để cài đặt virtualenv sử dụng python3 và pip3 nhé:

python3 -m venv /thư-mục-cần-cài-virtualenv