Categories


 • Tin tức diễn đàn Python Việt Nam


 • Nơi các bạn đưa ra những câu hỏi của mình


 • Nơi có trang bị những kiến thức ban đầu

  Cơ bản về Python Python cho hệ thống Python ứng dụng Tools


 • Học Python cơ bản và nâng cao - Học ngôn ngữ lập trình Python hay nhất - Học Python cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản.


 • Các bài viết về các framework

  Django Flask Odoo


 • Nơi thảo luận Python với GAE, CloudFoundry, Appfog, Stackato, Heroku, Dotcloud, Gondor, OpenShift, elastic BeanStalk, Azure, Docker...

  Google Cloud Platform with Python


 • Nơi đàn trao đổi về Machine Learning và sử dung Python


 • Chia sẻ kinh nghiệm, hỏi đáp các ngôn ngữ khác

  Golang


 • Kiến thức chung Web Server, uWSGI, Python WSGI app


 • Dự án cộng đồng, dự án cá nhân...


 • Nơi kết nối tình thân, tình yêu, các loại tình ...


 • Tuyển dụng nhân sự, tìm người, tìm đối tác

  Tôi tìm việc

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.