Chào các bạn,

Để check thông tin một máy chủ, các bạn thường ssh đến và check các thông số theo ý muốn, việc này đơn giản nhưng số lượng máy chủ càng lớn, công việc càng nhàm. Để giải quyết việc này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chương trình tự động. Ví dụ dưới đây để làm việc đó.

import paramiko
import time
 
 
def disable_paging(remote_conn):
  '''KhanhNN'''
 
  remote_conn.send("terminal length 0\n")
  time.sleep(1)
  output = remote_conn.recv(1000)
  return output
if __name__ == '__main__':
  ip = '192.168.0.36'
  username = 'khanhnnvn'
  password = '1111111'
  remote_conn_pre = paramiko.SSHClient()
  remote_conn_pre.set_missing_host_key_policy(
    paramiko.AutoAddPolicy())
  remote_conn_pre.connect(ip, username=username, password=password, look_for_keys=False, allow_agent=False)
  print "SSH connection established to %s" % ip
  remote_conn = remote_conn_pre.invoke_shell()
  print "Interactive SSH session established"
  output = remote_conn.recv(1000)
  print output
  disable_paging(remote_conn)
  remote_conn.send("\n")
  remote_conn.send("df -h\n")
  remote_conn.send("service --status-all | grep running\n")
  time.sleep(2)
  output = remote_conn.recv(5000)
  print output

Sau khi chạy ta có thông tin như sau:

alt text

Chúc các bạn thành công.