Hi bà con,

Hôm nay Hà Nội lạnh, vừa đến cơ quan tránh lạnh thì nghe tin Email liệt vào Spam list. Ngồi check bằng tay lâu quá nên tìm một đoạn tự động check. Share bà con coi thử nhé.

#check email spam 25-01-2016
import dns.resolver
import sys
#danh sach cac ong
bls = ["zen.spamhaus.org", "spam.abuse.ch", "cbl.abuseat.org", "virbl.dnsbl.bit.nl", "dnsbl.inps.de",
  "ix.dnsbl.manitu.net", "dnsbl.sorbs.net", "bl.spamcannibal.org", "bl.spamcop.net",
  "xbl.spamhaus.org", "pbl.spamhaus.org", "dnsbl-1.uceprotect.net", "dnsbl-2.uceprotect.net",
  "dnsbl-3.uceprotect.net", "db.wpbl.info"]
 
if len(sys.argv) != 2:
  print 'Usage: %s <ip>' %(sys.argv[0])
  quit()
 
myIP = sys.argv[1]
 
for bl in bls:
  try:
    my_resolver = dns.resolver.Resolver()
    query = '.'.join(reversed(str(myIP).split("."))) + "." + bl
    answers = my_resolver.query(query, "A")
    answer_txt = my_resolver.query(query, "TXT")
    print 'IP: %s IS listed in %s (%s: %s)' %(myIP, bl, answers[0], answer_txt[0])
  except dns.resolver.NXDOMAIN:
    print 'IP: %s is NOT listed in %s' %(myIP, bl)

alt text

Demo phát


Chúc bạn thành công!