Bạn xem chúng như các modules và import chúng vào script chính:

import 1 import 2 import 3 if __name__ == '__main__': one.foo() two.bar() three.baz()