Hướng dẫn copy code đúng định dạng

Chào các bạn thấy các bạn khá khó khăn trong việc định dạng format code đúng mình hướng dẫn bằng clip này để các bạn dễ format code và người khác sẽ dễ đọc tiện cho việc hiểu các vấn đề của các bạn.
Các bạn chú ý thêm phần xem trước ở bên tay phải nữa nhé.
Bạn copy code vào đây

Hello World in Kivy.

“”"

import kivy.app

import kivy.uix.label

class TestApp(kivy.app.App):

    def build(self):

        return kivy.uix.label.Label(text="Hello World")

app = TestApp()

app.run()
2 Likes