Kết hợp SSH và đường ống liên lạc process khi lập trình asyncio trong Python

Nội dung này hơi nâng cao, vì đề cập đến kĩ thuật:

  • asyncio
  • Tạo tiến trình (process) và giao tiếp với chúng
  • Kết hợp với process chạy trên máy khác, qua SSH

Vì nâng cao nên mình viết bằng tiếng Anh. Các bạn có thể đọc tiếp trong blog: Combining SSH and subprocess pipe in Python asyncio

1 Like