Lỗi khi sử dụng nhiều hơn một thư mục templates • Em đang làm website sử dụng Django và có một số vấn đề với phần templates.

  Cấu trúc project của em như sau

  myproject
    | -- manage.py
    | -- myproject/
    |    | -- __init__.py
    |    | -- settings.py
    |    | -- ...
    | -- app1/
    |    | -- templates/
    |    |    | -- index.html
    |    | -- static/
    |    | -- ...
    | -- app2/
    |    | -- templates/
    |    |    | -- index.html
    |    | -- static/
    |    | -- ...
    | -- templates/
    |   | -- base.html
  

  Nội dung file app1/base.html như sau:

  {% extends 'base.html' %}
  {% block content %}
     <h1>App1 Index</h1>
  {% endblock %}
  

  Em đã thiết lập TEMPLATE_PATH trong settings.py như sau:

  TEMPLATE_PATH = [
      os.path.join(BASE_DIR, 'templates'),
      os.path.join(BASE_DIR, 'app1', 'templates'),
  ]
  

  Ý tưởng là em muốn có templates cho cả project và các app cũng có một sô templates riêng tùy thuộc từng app. Tuy nhiên khi chạy thì bị báo lỗi: TemplateDoesNotExist at / base.html

  Có pro nào có giải pháp cho vấn đề này chỉ em với ạ! Thanks • mình nghĩ nên cho các file html vào thư mục templates ? • Mình không biết đang dùng version nào. Nhưng bạn có thể tham khảo doc ở dưới đây.
  Link


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.