Cấu hình NGINX + StartSSL


 • administrators

  Như các bạn đã biết StartSSL là một dịch vụ cung cấp chứng chỉ số miễn phí.
  Để sử dụng bạn cần thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Sinh file sử dụng lệnh sau:

  openssl req -newkey rsa:2048 -keyout pycon.vn.key -out pycon.vn.csr

  Bước 2: Sử dụng key sinh ra để đưa lên máy chủ

  chmod 600 /etc/nginx/conf/ssl.key

  Bước 3: Cấu hình nginx với chứng thư có được.

  ssl on;
  ssl_certificate /etc/nginx/conf/1_domain_bundle.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/conf/ssl.key;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_ciphers ALL:!DH:!EXPORT:!RC4:+HIGH:+MEDIUM:!LOW:!aNULL:!eNULL;
  
  

  Khởi động lại Nginx

  killall -HUP nginx

  Chúc bạn thành công.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.