Cấu hình NGINX + StartSSL


 • administrators

  Như các bạn đã biết StartSSL là một dịch vụ cung cấp chứng chỉ số miễn phí.
  Để sử dụng bạn cần thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Sinh file sử dụng lệnh sau:

  openssl req -newkey rsa:2048 -keyout pycon.vn.key -out pycon.vn.csr

  Bước 2: Sử dụng key sinh ra để đưa lên máy chủ

  chmod 600 /etc/nginx/conf/ssl.key

  Bước 3: Cấu hình nginx với chứng thư có được.

  ssl on;
  ssl_certificate /etc/nginx/conf/1_domain_bundle.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/conf/ssl.key;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_ciphers ALL:!DH:!EXPORT:!RC4:+HIGH:+MEDIUM:!LOW:!aNULL:!eNULL;
  
  

  Khởi động lại Nginx

  killall -HUP nginx

  Chúc bạn thành công.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.