Assembly - Thanh ghi con trỏ và chỉ số. • Chức năng chung của nhóm thanh ghi này là chứa địa chỉ độ dời của ô nhớ trong vùng dữ liệu hay ngăn xếp.
  SI: Thanh ghi chỉ số nguồn.
  DI: Thanh ghi chỉ số đích.
  BP: Thanh ghi con trỏ nền dùng để lấy số liệu từ ngăn xếp.
  SP: Thanh ghi con trỏ ngăn xếp luôn chỉ vào đỉnh ngăn xếp.
  0_1469794102019_Capture.PNG
  SI và DI chứa địa chỉ độ dời của ô nhớ tương ứng trong đoạn có địa chỉ chứa trong DS hoặc ES (dữ liệu còn được gọi là Biến). Còn BP và SP chứa địa chỉ độ dời của ô nhớ tương ứng trong đoạn có địa chỉ chứa trong SS, dùng để thâm nhập số liệu trong ngăn xếp.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.