Assembly - Thanh ghi đếm chương trình và thanh ghi cờ. • 0_1469794207221_Capture1.PNG

  • Thanh ghi con trỏ lệnh IP là thanh ghi 16 bit chứa địa chỉ của lệnh kế tiếp mà CPU sẽ thực hiện. Các lệnh của chuong trình có địa chỉ đoạn trong CS.
  • Thanh ghi cờ F có độ dài 16 bit, mỗi bit là 1 cờ. Mỗi cờ có giá trị 1(gọi là SET), hoặc 0 (gọi là CLEAR). VD mô tả 9 bit trong số 16 bit tương ứng với 9 cờ trạng thái (các bịt còn lại dùng cho dự trữ mở rộng khi thiết kế các CPU khác).
   Thanh ghi cờ gồm 2 nhóm:
   ++ Nhóm cờ điều khiển: bao gồm các cờ dùng để điều khiển sự hoạt động của CPU và giá trị của cờ được thiết lập bằng các lệnh phần mềm.
   ++ Nhóm cờ trạng thái: bao gồm các cờ phản ánh kết quả thực hiện lệnh cũng như trạng thái của CPU.
   0_1469794281758_Capture2.PNG
   0_1469794305251_Capture.PNG
   0_1469794326139_Capture1.PNG

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.