Assembly - Tổ chức dữ liệu.  • Bộ nhớ trong được tổ chức thành mảng gồm các ô nhớ 8 bit liên tục nhau.
  • Các dữ liệu có thể được ghi vào hoặc đọc ra (gọi là truy xuất) từ bất cứ vị trí ô nhớ nào.
  • Mỗi ô nhớ 8 bit được phần cứng quản lý bằng 1 địa chỉ vật lý duy nhất. Việc truy xuất nội dung ô nhớ phải bằng địa chỉ vật lý này.
  • Dữ liệu 8 bit được lưu trữ bằng 1 ô nhớ và địa chỉ của ô nhớ chính là địa chỉ dùng để truy xuất dữ liệu. Dữ liệu nhiều hơn 8 bit được lưu trữ bới nhiều ô nhớ liên tục nhau. Theo quy ước Intel, byte dữ liệu cao được lưu ở ô nhớ có địa chỉ cao và byte dữ liệu thấp hơn được lưu trữ ở địa chỉ thấp hơn. Khi đó, địa chỉ dùng để truy xuất dữ liệu là địa chỉ của ô nhớ thấp (ô nhớ chứa byte thấp nhất của dữ liệu)
  • VD mô tả việc tổ chức các dữ liệu có độ dài khác nhau trong bộ nhớ.
  • Giá trị 5Fh (1 byte) được lưu trữ ở địa chỉ 0010h.
  • Giá trị 0A0B1h (2 byte) được lưu trữ bởi 2 ô nhớ có địa chỉ 0015h và 0016h, địa chỉ để truy xuất giá trị này là 0015h.
  • Giá trị 0A2B1C0h (3 byte) được lưu trữ bởi 3 ô nhớ 0012h, 0013h và 0014h, do đó địa chỉ truy xuất giá trị ấy là 0012h.
   0_1469794490057_Capture.PNG

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.