Assembly - Chương trình tính tổng chẵn, tổng lẻ của n số.



 • BDPro:

  cls
  call main
  printf("Moi nhap so: ")
  mov nhap,input()
  mov so,uval(nhap)
  call tongchan 
  call tongle
  

  hoi:

  printf("\n\n---Ban co muon thuc hien nua ko? \n\t(Y/N?)")
  getkey
  cmp eax,'y'
  je BDPro
  cmp eax,'Y'
  je BDPro
  cmp eax,'n'
  je KTPro
  cmp eax,'N'
  je KTPro
  printf("\n\t---Press Y/N\n")
  jmp hoi
  

  KTPro:

  cls
  printf("\n---BYE....\n")
  printf("\n")
  inkey
  exit
  

  tongchan proc

  printf("\n\nTong cac so chan tu 0 - %d:\n",so)
  mov ecx,0
  mov edi,0
  .while ecx<=so
    mov eax,ecx
    push ecx
    push eax
    printf(" ")
    mov esi,2
    pop eax
    div esi
    .if edx==0
      pop ecx
      push ecx
      mov ebx,ecx
      add ebx,edi
      mov edi,ebx                         
      .else
        jmp kt
    .endif
  kt: 
    pop ecx
    inc ecx 
  .endw
  

  printf("%d",ebx)
  ret
  tongchan endp
  ;-------------------------

  tongle proc

  printf("\n\nTong cac so le tu 0 - %d:\n",so)
  mov ecx,0
  mov edi,0
  .while ecx<=so
    mov eax,ecx
    push ecx
    push eax
    printf(" ")
    mov esi,2
    pop eax
    div esi
    .if edx==1
      pop ecx
      push ecx
      mov ebx,ecx
      add ebx,edi
      ;push ebx
      mov edi,ebx 
      ;push edi                          
      .else
        jmp kt
    .endif
  kt: 
    pop ecx
    inc ecx
  .endw
  

  printf("%d",ebx)

  ret
  tongle endp


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.