SQL - Giúp đỡ câu truy vấn khó • Cơ sở dữ liệu em có bảng Sản Phẩm; Khách hàng, Bảng đơn giá,....
  Mỗi khách hàng vs mối sản phẩm có 1 đơn giá riêng và thay đổi thường xuyên nên e tạo bảng dưới:
  Bảng bao gồm:

  Mã SẢn Phẩm,
  Mã Khách hàng,
  Đơn Giá
  Thời Gian cập nhật
  Yêu cầu: lấy ra đơn giá có thời gian cập nhật cuối cùng của mỗi sản phẩm cho mỗi khách hàng
  ví dụ:
  1 SP01 KH01 1000 10/10/2016
  2 SP01 KH01 5000 12/12/2016
  3 SP02 KH01 8000 12/10/2015
  4 SP01 KH02 1000 10/08/2016
  5 SP02 KH01 9900 12/12/2010
  kết quả:
  2 SP01 KH01 5000 12/12/2016
  3 SP01 KH01 8000 10/08/2015
  4 SP01 KH02 1000 10/08/2016 • Trong Postgresql se la nhu the nay:
  select b.ma, b.masanpham, b.dongia, b.thoigiancapnhat from
  (select thoigiancapnhat from bangtonghop where thoigiancapnhat in (select max(thoigiancapnhat) from bangthonghop group by masanpham,makhachhang)) as a inner join
  (select *from bangtonghop) as b on a.thoigiancapnhat = b.thoigiancapnhat;


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.