SQL - Giúp đỡ câu truy vấn khó • Cơ sở dữ liệu em có bảng Sản Phẩm; Khách hàng, Bảng đơn giá,....
  Mỗi khách hàng vs mối sản phẩm có 1 đơn giá riêng và thay đổi thường xuyên nên e tạo bảng dưới:
  Bảng bao gồm:

  Mã SẢn Phẩm,
  Mã Khách hàng,
  Đơn Giá
  Thời Gian cập nhật
  Yêu cầu: lấy ra đơn giá có thời gian cập nhật cuối cùng của mỗi sản phẩm cho mỗi khách hàng
  ví dụ:
  1 SP01 KH01 1000 10/10/2016
  2 SP01 KH01 5000 12/12/2016
  3 SP02 KH01 8000 12/10/2015
  4 SP01 KH02 1000 10/08/2016
  5 SP02 KH01 9900 12/12/2010
  kết quả:
  2 SP01 KH01 5000 12/12/2016
  3 SP01 KH01 8000 10/08/2015
  4 SP01 KH02 1000 10/08/2016 • Trong Postgresql se la nhu the nay:
  select b.ma, b.masanpham, b.dongia, b.thoigiancapnhat from
  (select thoigiancapnhat from bangtonghop where thoigiancapnhat in (select max(thoigiancapnhat) from bangthonghop group by masanpham,makhachhang)) as a inner join
  (select *from bangtonghop) as b on a.thoigiancapnhat = b.thoigiancapnhat;


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.