Cài đặt Pyramid


 • administrators

  Cài đặt Python

  Bước 1: Cài đặt Python. Ví dụ với hệ điều hành Ubuntu bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:
  $ sudo apt-get install python2.7-dev
  Hoặc bạn cũng có thể cài đặt từ nguồn như các bước sau.
  Cài đặt các gói liên quan để thực hiện build
  $ sudo apt-get install build-essential
  Sau đó thực hiện các lệnh sau để tiến hành cài đặt
  $ cd ~
  $ mkdir tmp
  $ mkdir opt
  $ cd tmp
  $ wget http://www.python.org/ftp/python/2.7.3/Python-2.7.3.tgz
  $ tar xvzf Python-2.7.3.tgz
  $ cd Python-2.7.3
  $ ./configure --prefix=$HOME/opt/Python-2.7.3
  $ make && make install
  Trong trường hợp này tôi sẽ cài đặt vào thư mục $HOME/opt/Python-2.7.3/bin/python

  Với hệ điều hành Windows:

  • Bước 1: Bạn cần cài đặt Python.
  • Bước 2: Bạn cần thêm thư mục C:\Python27 ( tùy theo phiên bản Python của bạn) vào biến Path, việc này nhằm mục đích bạn chạy lệnh python ở bất cứ đâu trong cmd. Bạn chuộc phải vào My Computer, chọn Propertios -> Advance Tab -> Environment Variables sau đó thêm vào biến Path.
   Cài đặt Pyramid lên hệ thống Unix

  Bước 1: Bạn cài đặt setuptools
  $ python2.7 -c 'import setuptools'
  Nếu chưa có bạn thực hiện download về và chạy lệnh
  $ python ez_setup.py
  Thực hiện cài đặt
  $ sudo python ez_setup.py
  Cài đặt gói virtualenv

  Bạn thực hiện gõ lệnh sau
  $ easy_install virtualenv

  $ export VENV=~/env
  $ virtualenv $VENV
  New python executable in /home/foo/env/bin/python
  Installing setuptools.............done.
  Cài đặt Pyramid

  $ $VENV/bin/easy_install "pyramid==1.5.1"
  Cài đặt Pyramid lên Windows System

  Bạn cũng cần cài setup tools
  modify the command according to the python version, e.g.:
  for Python 2.7:
  c:> c:\Python27\python ez_setup.py
  for Python 3.3:
  c:> c:\Python33\python ez_setup.py
  Cài đặt virtualenv:
  modify the command according to the python version, e.g.:
  for Python 2.7:
  c:> c:\Python27\Scripts\easy_install virtualenv
  for Python 3.3:
  c:> c:\Python33\Scripts\easy_install virtualenv
  Tạo một virtualenv :
  c:> set VENV=c:\env
  modify the command according to the python version, e.g.:
  for Python 2.7:
  c:> c:\Python27\Scripts\virtualenv %VENV%
  for Python 3.3:
  c:> c:\Python33\Scripts\virtualenv %VENV%
  Sau đó bạn gõ lệnh %VENV%\Scripts\activate.bat
  Cuối cùng là cài đặt Pyramid
  c:\env> %VENV%\Scripts\easy_install "pyramid==1.5.1


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.