Flask Tutorial 02 : Bổ sung button Search dữ liệu trong SQLite DB • Hi mọi người,

  Tiếp tục bài Solved - Flask Tutorial 01 : Bổ sung button Delete nhưng không delete đc dữ liệu trong SQLite DB, mình muốn bổ sung thêm button Search cho web dùng Flask. Đã thử thêm 02 đoạn code bên dưới liên quan đến button Search
  1.Chèn trong file show_entries.html

    <form action="{{ url_for('search_entry') }}" method="post" class="search-entry">
     <dl>
       <dd><input type="submit" value="Search"><input type="text" size="30" name="search-title">
     </dl>
    </form>
  

  2.Chèn trong file flaskr.py

  @app.route('/search', methods=['POST'])
  def search_entry():
    if not session.get('logged_in'):
      abort(401)
    db = get_db()
    db.execute('SELECT * FROM entries WHERE title = (?)', [request.form['search-title']])
    db.commit()
    flash('The result of search')
    return redirect(url_for('show_entries'))
  

  Mình đã truyền được tham số search-title vào phương thức search_entry(). Lệnh chạy OK nhưng muốn hiển thị kết quả thì chưa biết làm cách nào ? • Khi bạn dùng redirect qua show_entries thì bạn phải tạo 1 route mới cho show_entries
  Nhưng cũng không ổn vì redirect không thể truyền dũe liệu từ câu query nên thay vì redirect thì bạn lấy data bỏ vào template rồi render luôn.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.