Python for InfoSec Use case: Auto Scanning to SSL Vulnerability


 • administrators

  Giới thiệu công cụ:
  Công cụ có tác dụng kiểm tra các lỗi về SSL của hệ thống của bạn như: HeartBleed, CCS Injection, SSLv3 POODLE, FREAK...
  Công cụ hỗ trợ các lỗi:
  [CVE-2014-0160] CCS Injection
  [CVE-2014-0224] HeartBleed
  [CVE-2014-3566] SSLv3 POODLE
  [CVE-2015-0204] FREAK Attack
  [CVE-2015-4000] LOGJAM Attack

  Cài đặt

  A. Tải về từ git
  git clone https://github.com/pythonvietnam/a2sv
  cd a2sv
  B. Cài đặt Python + OpenSSL

  pip install argparse 
  pip install netaddr 
  

  apt-get install openssl

  C. Chạy công cụ A2SV

  python a2sv.py -h

  Ví dụ bạn thực hiện kiểm tra bằng lỗi bằng câu lệnh

  python a2sv.py -t 127.0.0.1 
  python a2sv.py -t 127.0.0.1 -m heartbleed 
  python a2sv.py -t 127.0.0.1 -p 8111
  

  Cập nhật bằng lệnh

  python a2sv.py -u 
  python a2sv.py --update
  

  Chúc các bạn thành công!


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.