Python for InfoSec Use case: Auto Scanning to SSL Vulnerability


 • administrators

  Giới thiệu công cụ:
  Công cụ có tác dụng kiểm tra các lỗi về SSL của hệ thống của bạn như: HeartBleed, CCS Injection, SSLv3 POODLE, FREAK...
  Công cụ hỗ trợ các lỗi:
  [CVE-2014-0160] CCS Injection
  [CVE-2014-0224] HeartBleed
  [CVE-2014-3566] SSLv3 POODLE
  [CVE-2015-0204] FREAK Attack
  [CVE-2015-4000] LOGJAM Attack

  Cài đặt

  A. Tải về từ git
  git clone https://github.com/pythonvietnam/a2sv
  cd a2sv
  B. Cài đặt Python + OpenSSL

  pip install argparse 
  pip install netaddr 
  

  apt-get install openssl

  C. Chạy công cụ A2SV

  python a2sv.py -h

  Ví dụ bạn thực hiện kiểm tra bằng lỗi bằng câu lệnh

  python a2sv.py -t 127.0.0.1 
  python a2sv.py -t 127.0.0.1 -m heartbleed 
  python a2sv.py -t 127.0.0.1 -p 8111
  

  Cập nhật bằng lệnh

  python a2sv.py -u 
  python a2sv.py --update
  

  Chúc các bạn thành công!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.