Cách sử dụng Virtualenv


 • administrators

  Virtual Python Environment hoặc virtualenv là một công cụ giúp bạn cài đặt các module Python khác nhau ở các thư mục khác nhau phục vụ việc lập trình và kiểm tra code với các điều kiện cần thiết để chạy ứng dụng của bạn.

  Cài đặt

  Bạn có thể sử dụng các lệnh cài đặt như bình thường hoặc sử dụng lênh pip

  $ sudo yum install python-virtualenv
  

  hoặc

  $ sudo pip install virtualenv
  Cách dùng như sau:

  Chúng ta cần tạp một thư mục gọi là virtual bên trong đó có các môi trường khác nhau.

  Chúng ta sẽ dùng các lệnh sau để tạo virt1:

  $ cd virtual
  $ virtualenv virt1
  New python executable in virt1/bin/python
  Installing setuptools............done.
  Installing pip...............done.
  

  Bước tiếp theo chúng ta activate môi trường đó lên.

  $ source virt1/bin/activate
  (virt1)[user@host]$
  

  Phần đầu tiên của dòng lệnh phía trên xác định cho bạn môi trường ảo bạn đang dùng để phân biệt với các môi trường khác.

  Để xóa bỏ bạn dùng lệnh deactivate

  (virt1)$ deactivate
  $
  

  Ví dụ, bạn sẽ cài đặt module redis cho Python, chúng ta sẽ dùng các lệnh sau:

  (virt1)$ pip install redis
  Downloading/unpacking redis
  Downloading redis-2.6.2.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package redis
  Installing collected packages: redis
  Running setup.py install for redis
  Successfully installed redis
  Cleaning up...
  

  Chúng ta sẽ cài đặt một project có tên yolk, sau đó dùng lệnh để chỉ rõ các module đã được cài đặt.

  (virt1)$ pip install yolk
  (virt1)$ yolk -l
  Python     - 2.7.3    - active development (/usr/lib64/python2.7/lib-dynload)
  pip       - 1.1     - active
  redis      - 2.6.2    - active
  setuptools   - 0.6c11    - active
  wsgiref     - 0.1.2    - active development (/usr/lib64/python2.7)
  yolk      - 0.4.3    - active
  

  Chúng ta sẽ tạo môi trường có tên virt2 nơi chúng ta sẽ cài đặt module redis nhưng với phiên bản thấp hơn 2.4

  $ virtualenv virt2
  New python executable in virt1/bin/python
  Installing setuptools............done.
  Installing pip...............done.
  $ source virt2/bin/activate
  (virt2)$
  (virt2)$ pip install redis==2.4
  Downloading/unpacking redis
  Downloading redis-2.4.0.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package redis
  Installing collected packages: redis
  Running setup.py install for redis
  Successfully installed redis
  Cleaning up...
  (virt2)$ pip install yolk
  (virt2)$ yolk -l
  Python     - 2.7.3    - active development (/usr/lib64/python2.7/lib-dynload)
  pip       - 1.1     - active
  redis      - 2.4.0    - active
  setuptools   - 0.6c11    - active
  wsgiref     - 0.1.2    - active development (/usr/lib64/python2.7)
  yolk      - 0.4.3    - active
  

  Như bạn có thể thấy redis đã được cài đặt.

  Ghi chú

  Nên thường xuyên tạo môi trường làm việc ảo khi bạn có ứng dụng mới. Điều này giúp các modules của hệ thống có thể được làm sạch. • Bài viết rất hay, cảm ơn bác :basketball_player_tone1: • Hướng dẫn thêm đối với người sử dụng môi trường windows đi bạn


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.