Tự học: Làm quen với Python


 • administrators

  Python là ngôn ngữ lập trình thông dịch, điều đó có nghĩa là bạn có thể viết code ngay trên trình thông dịch hoặc viết vào file sau đó chạy chúng. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng trình thông dịch để bắt đầu viết một chương trình đầu tiên (bạn có thể sử dụng shell trên Windows hoặc Terminal trên Linux)

  $ python
  Python 2.5.1 (r251:54863, Oct 30 2007, 13:54:11)
  q[GCC 4.1.2 20070925 (Red Hat 4.1.2-33)] on linux2
  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  >>>
  

  Để có thể in ra dòng chữ "Xin chào Python Viet Nam bạn có thể làm như sau:

  >>> print "Hello World!"
  Hello World!
  helloworld.py
  

  Bây giờ ta sẽ làm cách mà lập trình viên hay làm, bạn sẽ tạo một file helloworld.py, bạn có thể sử dụng bất cứ một trình soạn thảo mà bạn biết để tạo ra file này. Chú ý đuôi mở rộng là .py

  #!/usr/bin/env python
  print "Hello World!"
  

  Để thực hiện chạy, bạn cần trao quyền cho file đó được thực thi. Bạn dùng lệnh sau:

  $ chmod +x helloworld.py
  Sau đó chạy
  
  $ ./helloworld.py
  
  Hello World!
  

  Trong dòng đầu tiên có dấu #!, chúng ta gọi nó là sha-bang. Sử dụng để thông báo cho trình thông dịch Python chạy đoạn code. Dòng tiếp theo trong đoạn code trên chúng ta in ra thông báo. Trong Python chúng ta gọi các dòng văn bản là chuỗi.

  Khoảng trắng và thụt đầu dòng

  Trong Python khoảng trắng rất quan trọng. Chúng ta phân biệt cách sử dụng dấu khoảng trắng. Khoảng trắng trong dòng đầu tiên được xem như dấu thụt đầu dòng. Nhưng nếu sử dụng sai thì sẽ báo lỗi.

  Ví dụ như sau:

  
  >>> a = 12
  >>> a = 12
  File "<stdin>", line 1
  a = 12
  IndentationError: unexpected indent
  

  Chú ý: Có một dấu cách đầu tiên gây ra lỗi trong đoạn code trên, do đó chúng ta cần đặt dấu thụt đầu dòng thích hợp.

  Chúng ta có một số chú ý cho việc sử dụng dấu khoảng trắng và định danh

  Use 4 spaces for indentation.
  Never mix tab and spaces.
  One blank line between functions.
  Two blank lines between classes.
  

  Có nhiều nơi trong đoạn code mà bạn phải áo dụng cách dùng dấu cách, ví dụ như:

  Add a space after ”,” in dicts, lists, tuples, and argument lists and after ”:” in dicts.
  Spaces around assignments and comparisons (except in argument list)
  No spaces just inside parentheses.
  Comments Comments là một đoạn văn bản được viết trong code, chúng được sử dụng để giải thích hoặc chú thích cho người khác hiểu về đoạn code đó. Một đoạn comment bắt đầu bằng dấu #, mọi thứ sau dấu comment không được thực thi trong chương trình.

  >>> # This is a comment
  >>> # The next line will add two numbers
  >>> a = 12 + 34
  >>> print c #this is a comment too :)
  

  Comments giúp cho lập trình viên dễ dàng cải tiến mã nguồn, ghi chú các chức năng của đoạn code thực hiện, nó có thể là người viết, ngày viết.

  # FIXME -- fix these code later
  # TODO -- in future you have to do this
  

  Modules Modules trong Python là các tập tin chưa các hàm được định nghĩa sẵn, biến cái mà chúng ta có thể sử dụng lại, nó cũng có đuôi mở rộng là .py. Python đã cung cấp sẵn một số module mặc định. Chúng ta có thể sử dụng chúng. Để sử dụng chúng ta cần dùng lệnh import. Ví dụ như sau:

  >>> import math
  >>> print math.e
  2.71828182846
  

  Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các Module trong các phần sau. Chúc các bạn thành công! • @khanhnnvn
  Thank ad. Em mới bắt đầu học Python. Hi vọng học hỏi được nhiều điều từ diễn đàn.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.