Thiết lập CRON jobs trên OpenShift


 • administrators

  OpenShift là một dịch vụ nền tảng điện toán đám mây của hãng Red Hat. Phần mềm chạy dịch vụ là mã nguồn mở và có sẵn trên GitHub với tên "OpenShift Origin". Người phát triển phần mềm có thể sử dụng Git để triển khai ứng dụng bằng các ngôn ngữ khác nhau trên nền tảng. Dịch vụ đang cung cấp miên phí.

  Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo và chạy CRON jobs trên OpenShift.
  Bước 1: Bạn tạo một ứng dụng trên OpenShift. Trong ví dụ sau tôi tạo một ứng dụng có tên là pyconvn

  $ rhc create-app --app pyconvn python-3.3
  Application Options
  -------------------
  Domain:   agentnms
  Cartridges: python-3.3
  Gear Size: default
  Scaling:  no
  
  Creating application 'pyconvn' ... 
  

  Sau khi tạo thành công sẽ có thông báo như sau:

  Your application 'pyconvn' is now available.
  
   URL:    http://pyconvn-agentnms.rhcloud.com/
   SSH to:   5760bab189f5cfd74a0000ec@pyconvn-agentnms.rhcloud.com
   Git remote: ssh://5760bab189f5cfd74a0000ec@pyconvn-agentnms.rhcloud.com/~/git/pyconvn.git/
   Cloned to: /Users/khanhnn/pyconvn
  
  Run 'rhc show-app pyconvn' for more details about your app.
  

  Bước 2: Bạn tạo Cron cho ứng dụng vừa tạo:

  khanhnn:~ khanhnn$ rhc cartridge add cron -a pyconvn
  Using cron-1.4 (Cron 1.4) for 'cron'
  Adding cron-1.4 to application 'pyconvn' ... done
  
  cron-1.4 (Cron 1.4)
  -------------------
   Gears: Located with python-3.3
  
  To schedule your scripts to run on a periodic basis, add the scripts to 
  your application's .openshift/cron/{minutely,hourly,daily,weekly,monthly}/
  directories (and commit and redeploy your application).
  

  Bước 3: Thiết lập CRON Jobs, có các loại Cron sau:

  cd pyconvn/.openshift/cron/
  README.cron daily/    hourly/   minutely/  monthly/   weekly/
  

  Bước 4: Bạn tạo một script thực hiện công việc của bạn rồi copy vào thư mục tương ứng. Ví du:

  #!/bin/bash
  #This is a test cron script
  #Author :Khanh Nguyen
  python ${OPENSHIFT_REPO_DIR}/pyconvn/working.py
  echo "End"
  

  Bước 5:
  Bạn thực hiện lệnh git push để hoàn thành bước cuối cùng.

  Chúc bạn thành công! • Bạn nào còn tài khoản openshift v2 bán hoặc share cho mình với nhé.
  FB: https://fb.me/huyannet


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.