Triển khai dự án Django với Nginx + Uwsgi


 • administrators

  Triển khai dự án Django là một công viêc quen thuộc của quản trị hệ thống. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn việc triển khai một dự án và các bước cơ bản nhất.

  Bài viết được thực hiện trên hệ điều hành Debian

  Bước 1: Cài đặt virtualenv: bạn sử dụng câu lệnh sau:

  pip install virtualenv
  

  Về cách sử dụng, tác dụng và tại sao lại dùng Virtualenv thì các bạn có thể tham khảo ở đây:
  http://pycon.vn/topic/21/cach-su-dung-virtualenv
  http://pycon.vn/topic/19/gioi-thieu-virtual-environment-trong-python

  Bước 2: Bạn thực hiện tạo và kích hoạt virtualenv:

  virtualenv project_env
  cd project_env
  source bin/activate
  

  Bước 3: Bạn sẽ truy cập virtualenv dành riêng cho dự án này, sau đó bạn thực hiện cài đặt Django và các thư viện đi kèm theo yêu cầu.

  pip install Django
  django-admin.py startproject mysite
  pip install uwsgi
  

  Bước 4: Bạn thoát virtualenv su đó cài đặt Nginx

  deactivate
  sudo apt-get install nginx
  

  Bước 5: Cấu hình Nginx: Bạn cần tải thư viện tại đường dẫn sau
  https://github.com/nginx/nginx/blob/master/conf/uwsgi_params
  Sau đó đưa vào thư mục của Nginx

  Bạn tạo tập tin mysite_nginx.conf có nội dung

  upstream mysite {
    server unix:///var/www/mysite/mysite.sock;
  }
  
  server {
    listen   80;
    server_name .mysite.com;
    charset   utf-8;
    client_max_body_size 75M;
  
    location /media {
      alias /var/www/mysite/mysite/media;
    }
  
    location /static {
      alias /var/www/mysite/mysite/static;
    }
  
    location / {
      uwsgi_pass mysite;
      include   /etc/nginx/uwsgi_params;
      proxy_read_timeout 150;
    }
  
    location /nginx_status {
      stub_status on;
      access_log  off;
      # allow 127.0.0.1;
      # deny all;
    }
  }
  

  Tạo link
  sudo ln -s ~/path/to/your/mysite/mysite_nginx.conf /etc/nginx/sites-enabled/

  Bước 6: Bạn chạy lệnh sau đây
  python manage.py collectstatic
  Khởi động lại Nginx
  sudo /etc/init.d/nginx restart
  Bạn tạo một tập tin ini có nội dung như sau

  [uwsgi]
  socket = /var/www/mysite/mysite.sock
  chdir = /var/www/mysite
  module = mysite.wsgi:application
  virtualenv = /var/www/virtualenvs/project_env/
  buffer-size = 8192
  processes = 60
  env = DJANGO_SETTINGS_MODULE=mysite.settings
  enable-threads = True
  single-interpreter = True
  uid = www-data
  gid = www-data
  vacuum = True
  disable-logging = true
  logger = file:/var/www/mysite/log/uwsgi_err.log
  

  Bạn tạo thư mục như sau

  mkdir /etc/uwsgi
  mkdir /etc/uwsgi/vassals
  cd /etc/uwsgi/vassals/
  

  Tạo link

  ln -s /var/www/mysite/conf/uwsgi.ini mysite.ini

  Bạn thêm nội dung sau vào tập tin rc.local trước phần “exit 0”

  /usr/local/bin/uwsgi --emperor /etc/uwsgi/vassals --uid www-data --gid www-data --daemonize /var/log/uwsgi/emperor.log

  Bạn thử chạy câu lệnh

  /usr/local/bin/uwsgi --emperor /etc/uwsgi/vassals --uid www-data --gid www-data --daemonize /var/log/uwsgi/emperor.log

  Khởi động lại Nginx

  /etc/init.d/nginx restart

  Chúc bạn thành công, hy vọng nhận được phản hồi của các bạn.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.