Tự học Golang qua ví dụ, bài 1: Hello World


 • administrators

  Bài học đầu tiên vẫn là Hello world thần thánh.

  Mã nguồn như sau:

  package main
  import "fmt"
  func main() {
    fmt.Println("hello world")
  }
  

  Để chạy chương trình ta có các cách sau:

  $ go run hello-world.go
  hello world
  

  Hoặc bạn build chương trình thành tập tin thực thi

  $ go build hello-world.go
  $ ls
  hello-world	hello-world.go
  

  Để chạy chương trình chúng ta chạy:

  $ ./hello-world
  hello world
  

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.