Cách chuyển matlab sang python. • Các anh chị có thể chuyển giúp em ngôn ngữ matlab sang python với ạ? Em cảm ơn rất nhiều!

  clear; clc; close all;
  %% chuan bi data
  x1=132; y1=48;
  x2=605; y2=518;
  D_temp=[];
  for i=1:193
  s=['I=imread(''Data_' int2str(i) '.jpg'');'];
  eval(s);

  I_temp=I(y1:y2,x1:x2,3);
  
  [hog1, visualization] = extractHOGFeatures(I_temp,'CellSize',[32 32]);
  

  % figure(1);
  % subplot(1,2,1);
  % imshow(I_temp);
  % subplot(1,2,2);
  % plot(visualization);
  D_temp=[D_temp;hog1];
  end
  load Data lable
  %% tim loai 1- loai 2
  ID_class1=find(lable==1);
  ID_class0=find(lable==0);
  ID_class1_train = randsample(ID_class1,round(length(ID_class1)0.7));
  ID_class0_train = randsample(ID_class0,round(length(ID_class0)0.7));
  a=1;
  ID=zeros(1,193);
  ID_train=[ID_class1_train; ID_class0_train];
  ID(ID_train)=1;
  data_train=D_temp(ID==1,:); data_test=D_temp(ID==0,:);
  label_train=lable(ID==1,:); label_test=lable(ID==0,:);
  save D1 data_train data_test label_train label_test;
  %% begin to train
  clear; clc;
  load D1
  X=[ones(135,1) data_train];
  y=label_train';
  temp1=pinv(X'X);
  theta=temp1
  X'
  (y');
  %% danh gia
  % training error
  train_pre=X
  theta;
  train_pre2=zeros(135,1); train_pre2(train_pre>0.5)=1;

  compare_train=[label_train train_pre2];
  err_train=sum(abs(label_train-train_pre2))/135
  % test error
  pre=[ones(58,1) data_test]*theta;
  pre2=zeros(58,1); pre2(pre>0.5)=1;
  compare=[label_test pre2];
  acc_test=sum(abs(label_test-pre2))/58
  save model theta;
  %% test theo anh
  clear; clc ; close all;
  load model
  load Data lable
  %%
  i=12;
  x1=132; y1=48;
  x2=605; y2=518;
  s=['I=imread(''Data_' int2str(i) '.jpg'');'];
  eval(s);
  I_temp=I(y1:y2,x1:x2,3);
  [hog1, visualization] = extractHOGFeatures(I_temp,'CellSize',[32 32]);
  pre=([1 hog1]*theta) >0.5;
  fprintf('gia tri dung la %d\n',lable(i))
  fprintf('gia tri du doan la %d\n',pre)
  figure(1);imshow(I_temp); • Dear bạn,

  Trên diễn đàn khá hiếm người học matlab.

  Bạn có thể mô tả đề bài, mọi người sẽ nêu giải pháp giúp bạn.

  Trân trọng


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.