hỏi về fibonacci • number= int(input("How many Fibonnaci numbers do you want?"))
  a=[1,1]
  def fibo():
  a.append (a[len(a)-1]+a[len(a)-2])
  return
  while len(a) < number:
  fibo()
  print (a)

  ai giải thích cho em chỗ a[len(a)-1] lại ra 2 với ạ • Dear bạn,

  Code của bạn chưa hoàn chỉnh và câu hỏi không rõ ràng( chưa rõ biến number).

  Code lại là:

  0_1480421609043_Capture.PNG

  List a có 2 phần tử a[0] = 1 và a[1] = 1

  Nếu bạn nhập number = 1 thì a[len(a)-1] = a[2-1] = a[1] = 1 ( List a vốn đã được khởi tạo với 2 phần tử)

  Nếu bạn nhập number = 2 thì a[len(a)-1] = a[2-1] = a[1] = 1

  Tuy nhiên nếu bạn nhập number = 3 thì a[len(a)-1] = a[3-1] = a[2]

  Mà a[2] được tính là a[0] + a[1] = 1 + 1 = 2

  Tương tự khi

  • number = 4, a[len(a)-1] = 3
  • number = 5, a[len(a)-1] = 5
  • number = 6, a[len(a)-1] = 8


 • em cảm ơn nhiều ạ • @Núi-Nhỏ đã nói trong hỏi về fibonacci:

  Dear bạn,

  Code của bạn chưa hoàn chỉnh và câu hỏi không rõ ràng( chưa rõ biến number).

  Code lại là:

  0_1480421609043_Capture.PNG

  List a có 2 phần tử a[0] = 1 và a[1] = 1

  Nếu bạn nhập number = 1 thì a[len(a)-1] = a[2-1] = a[1] = 1 ( List a vốn đã được khởi tạo với 2 phần tử)

  Nếu bạn nhập number = 2 thì a[len(a)-1] = a[2-1] = a[1] = 1

  Tuy nhiên nếu bạn nhập number = 3 thì a[len(a)-1] = a[3-1] = a[2]

  Mà a[2] được tính là a[0] + a[1] = 1 + 1 = 2

  Tương tự khi

  • number = 4, a[len(a)-1] = 3
  • number = 5, a[len(a)-1] = 5
  • number = 6, a[len(a)-1] = 8

  A. Núi Nhỏ cho e hỏi : Câu lệnh return trong đoạn Code trên có nhiệm vụ gì vậy.
  Vì e thử bỏ nó đi thì thấy kết quả không có gì khác cả. • Ai có thể giải thích cho câu hỏi của e vs được không ạ • @yeulaptrinh1995 Đúng là bỏ return đi thì cũng không ảnh hướng gì tới kết quả, tuy nhiên đã là hàm thì nên return một cái gì đó ( ở đây là a , bạn có thể return gì cũng được).


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.