Sử dụng Python kết nối với RabbitMQ


 • administrators

  Chào bạn,
  Trong bài viết này tôi sẽ ví dụ một chương trình thao tác với RabbitMQ, cụ thể như sau:

  1. Phần nhận thông điệp:
  #!/usr/bin/env python
  import pika
   
  connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(
      host='192.168.0.36'))
  channel = connection.channel()
   
  channel.queue_declare(queue='hello')
   
  print ' [*] Waiting for messages. To exit press CTRL+C'
  print ' Python Viet Nam - http://pythonvietnam.info '
  print ' Email: khanhnn@pythonvietnam.info'
  print ' ---------------------------------------------'
  print '                        '
   
   
   
  def callback(ch, method, properties, body):
    print " [x] Received %r" % (body,)
   
  channel.basic_consume(callback,
             queue='hello',
             no_ack=True)
   
  channel.start_consuming()
  
  1. Phần gửi thông điệp:
   Người dùng sẽ nhập một chuỗi và đưa lên RabbitMQ, phần nhận sẽ đọc và hiển thị:
  #!/usr/bin/env python
  import pika
   
  connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(
      host='192.168.0.36'))
  channel = connection.channel()
   
  channel.queue_declare(queue='hello')
  tinnhan = raw_input('Nhap tin nhan: ')
   
  channel.basic_publish(exchange='',
               routing_key='hello',
               body=tinnhan)
  print " [x] Gui thanh cong"
  connection.close()
  

  Chú ý: 192.168.0.36 là địa chỉ của RabbitMQ.

  1. Hình ảnh khi chạy chương trình:
   alt text

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.