[Hỏi] Cách lưu log tất cả requets trên django  • Như tiêu đề em muốn hỏi cách setting làm sao django lưu lại hết các log requests đến server ạ
    Ví dụ :
    "GET /admin/login/?next=/admin/ HTTP/1.1" 200 1653
    "GET / HTTP/1.1" 200 3

    Em xin cám ơn trước ạ  • Mình không rõ mục đich bạn lưu lại tất cả các request để làm gì nhưng khi bạn deploy ứng dụng (thông qua uWSGI chằng hạn) thì bạn có thể log lại toàn bộ các request đó, hoặc bạn có thể tạo 1 middleware log lại toàn bộ các request.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.