mình muốn tạo sub tự động cho video nhưng không chạy được python, các bạn xem giúp mình với


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.