Hướng dẫn viết ứng dụng từ điển đơn giản sử dụng PySide, Stardict


 • administrators

  B1.Thiết kế
  Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng QtDesigner để thiết kế ứng dụng từ điển như hình

  alt text

  B2. Những cài đặt cần thiết

  pip install PySide
  sudo apt-get install python-pyside

  B3.Convert ui sang file py
  Từ QtDesigner ta có file .ui, ta sẽ convert nó sang module python

  pyside-uic tenfile.ui -o tenfile.py

  B4. Tạo file main
  Tạo file main.py cùng thư mục với file tenfile.py vừa nãy
  Nội dung như sau

  import sys
  from PySide import QtCore, QtGui
  from tenfile import Ui_MainWindow
   
  class ControlMainWindow(QtGui.QMainWindow):
    def __init__(self, parent=None):
      super(ControlMainWindow, self).__init__(parent)
      self.ui = Ui_MainWindow()
      self.ui.setupUi(self)
   
  if __name__ == "__main__":
    app = QtGui.QApplication(sys.argv)
    mySW = ControlMainWindow()
    mySW.show()
    sys.exit(app.exec_())
  

  B5: Chạy chương trình. Chúc bạn thành công!


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.