Lập trình đệ quy với Python


 • administrators

  Đệ quy là khái niệm được làm quen từ trong toán (quy nạp)
  Để hiểu kỹ mọi người có thể search thêm trên mạng, nhiều tài liệu lắm
  Mình ví dụ đơn giản với code Python, hàm đệ quy tính giai thừa

  def giai_thừa(n):
    # Cái này gọi là điều kiện thoát đệ quy
    if n==0 or n==1:
      return 0
   
    return n * giai_thừa(n-1) # Cái này là gọi đệ quy, gọi chính hàm giai_thừa với tham số truyền vào nhỏ hơn
   
  # Test thử
  print giai_thừa(5)
  
  • Ưu điểm: Viết code đơn giản, rõ ràng dễ hiểu

  • Nhược điểm:

  • Tốn bộ nhớ, tốn thời gian chạy

  => những bài toàn với dữ liệu nhỏ có thể viết code đệ quy cho đơn giản
  Ví dụ bài toán duyệt qua mọi tệp, thư mục trong 1 ổ đĩa chẳng hạn

  Happy coding!


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.