Newbie cần giúp đỡ về Class Python • class String:
  def init(self, str_value = []):
  self.value = str_value

  def search_data(self,target_value):
    m = len(self.value)
    
    for i in range(m):
      if self.value[i] == target_value:
        return True
    return False
  

  str_value = ['ahkskada']
  my_str = String(str_value)
  result = my_str.search_data('ad')
  print(result)

  Em muốn search chữ 'ad' thì nó phải trả về kết quả là True. Nhưng làm hoài mà vẫn ko dc.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.