Hướng dẫn tạo file .exe


 • administrators

  Mình xin được hướng dẫn các bạn tạo file .exe từ file .py:

  Bước 1: Download PyInstaller 2.1
  http://sourceforge.net/projects/pyinstaller/
  Giải nén ra 1 thư mục nào đó.
  Bước 2: Copy file .py và file icon (.ico) nếu có vào thư mục vừa giải nén trên.
  Bước 3: Chỉnh sửa file RunPyInstaller.cmd có nội dung như sau:

  python pyinstaller.py --onefile DSConfig.py --noconsole --icon="D:\PROGRAMMING\Python\Tools\PyInstaller-2.1\icon.ico"
  PAUSE
  

  Trong đó:
  a) DSConfig.py là tên file chính của chương trình.
  b) --noconsole--: Nếu chương trình của bạn là GUI thì chọn cái này thì khi chạy file.exe thì nó sẽ không hiển thị màn hình DOS. Còn nếu chương trình của bạn chạy command line thì bỏ --noconsole-- đi.
  c) icon="D:\PROGRAMMING\Python\Tools\PyInstaller-2.1\icon.ico": là đường dẫn đến file icon của chương trình. Nếu không dùng icon thì bỏ dòng này đi.

  Sau khi chỉnh sửa xong ta lưu file RunPyInstaller.cmd lại.

  Bước 4: Chạy file RunInstaller.cmd
  Khi chạy file trên thì ta có thể xem quá trình diễn ra thành công hay thất bại.
  Khi chạy thành công xong thì ta sẽ thấy file DSConfig.exe trong thư mục DSConfig\dist


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.