Giúp đỡ về biến global (lỗi) • mọi người có thể giúp đỡ em vì sao code này lỗi không ạ, nó báo UnboundLocalError: local variable 'n' referenced before assignment nhưng nếu thêm print(n) vào trước phần while thì vẫn chạy được
  import sys,os
  def nhap():

  os.system('cls')
  global m, n
  m = int(input('Nhap M: '))
  n = int(input('Nhap N: '))
  if (m<=0) or (n>32000):
  sys.exit('Khong hop le')
  def xuli():
  a = []
  while n != 0:
  a.append(m//n)
  tam=m
  m=n
  n=tam%n
  print(list(a))

  #main_program
  nhap()
  xuli()


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.