Giúp đỡ về biến global (lỗi) • mọi người có thể giúp đỡ em vì sao code này lỗi không ạ, nó báo UnboundLocalError: local variable 'n' referenced before assignment nhưng nếu thêm print(n) vào trước phần while thì vẫn chạy được
  import sys,os
  def nhap():

  os.system('cls')
  global m, n
  m = int(input('Nhap M: '))
  n = int(input('Nhap N: '))
  if (m<=0) or (n>32000):
  sys.exit('Khong hop le')
  def xuli():
  a = []
  while n != 0:
  a.append(m//n)
  tam=m
  m=n
  n=tam%n
  print(list(a))

  #main_program
  nhap()
  xuli()


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.