Hỏi deploy django multisite với ngixn, postgres, gunicorn, supervisor?  • Mình viết 2 source django và 2 tên miền. Tình hình là mình muốn deploy 2 source đó thành 2 website khác nhau tương ứng với 2 tên miền trên 1 VPS. Các bạn hướng dẫn mình với, mình chỉ mới deploy được 1 site còn site kia nó chừ chạy source site thứ nhất.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.