Lấy thông tin banner của một dịch vụ


 • administrators

  #!/usr/bin/python
  import socket
  socket.setdefaulttimeout(10)
  s = socket.socket()
  s.connect((“210.211.110.133″,21))
  ans = s.recv(1024)
  print ans
  
  • Ví dụ đơn giản sử dụng thư viện socket trong python để lấy banner của một dịch vụ

  • .setdefaulttimeout(10) là timeout của kết nối giữ trong 10 giây

  • .connect(): kết nối đến IP 210.211.110.133 qua cổng FTP 21

  • .recv(1024) là kết quả trả về của hàm connect, giới hạn trong 1024bit, kết quả được gán cho biến ans để in ra màn hình.

  • Kết quả trả về như sau:

  root@agent1 [~/py]# ./net.py
  220———- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ———-
  220-You are user number 1 of 50 allowed.
  220-Local time is now 14:49. Server port: 21.
  220-This is a private system – No anonymous login
  220-IPv6 connections are also welcome on this server.
  220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.