nhận dạng giọng nói • Mình chào mọi người, mọi người cho mình hỏi cách nhận dạng giọng nói của người sử dụng như thế nào?
  có ai có kinh nghiệm sử dụng hay đã làm qua cho mình xin hỏi.
  Project của mình là:-
  sử dụng python để nhận dạng giọng nói của từng người. va chuyển sang dạng text.
  Ví dụ như anh A khi nói sẽ xác nhận đó là anh A, anh B khi nói sẽ xác nhận là anh B.
  và chuyển sang dạng text và trả lời lại lời của anh B thông qua micphone, xây dựng
  trên ứng dụng web,smart phone,windows desktop.
  Mình xin cảm ơn • Mình có thằng bạn làm cái ứng dụng tương tự gọi là Meeting Assistant.
  Nó dùng thư viện Python chuyển speech -> text và nhận dạng người nói thông qua quá trình học.

  Nếu bạn còn cần thì mình hỏi cho.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.