DNS server dùng twisted trong python  • chào mọi người, em có một đề tài là phát triển một DNS server dùng twisted. không biết có cao nhân nào có thể chỉ giúp em với được không ạ, em cám ơn


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.