Định dạng kiểu numpy.ndarray • Hi ace, mình mới tìm hiểu về python. Mình có chạy chương trình như thế này:
  import cv2
  import numpy
  cv2.namedWindow("webcam")
  vc = cv2.VideoCapture(0)
  frame = vc.read()
  mình print frame ra thì nó ra một kiểu như thế này
  (True, array([[[20, 45, 36],
  [20, 45, 36],
  [22, 52, 35],
  ...,
  [31, 58, 42],
  [27, 60, 40],
  [28, 61, 41]],

    [[17, 45, 35],
    [18, 46, 36],
    [21, 48, 40],
    ..., 
    [31, 58, 42],
    [28, 61, 41],
    [27, 60, 40]],
  
    [[17, 49, 34],
    [17, 49, 34],
    [18, 46, 36],
    ..., 
    [32, 62, 38],
    [26, 59, 48],
    [25, 58, 47]],
  
    ..., 
    [[37, 53, 50],
    [38, 54, 51],
    [32, 61, 48],
    ..., 
    [35, 91, 65],
    [25, 90, 63],
    [24, 89, 62]],
  
    [[38, 54, 51],
    [39, 55, 52],
    [34, 59, 43],
    ..., 
    [31, 90, 61],
    [22, 90, 62],
    [22, 90, 62]],
  
    [[32, 61, 48],
    [30, 59, 46],
    [34, 59, 45],
    ..., 
    [34, 87, 62],
    [23, 88, 61],
    [23, 88, 61]]], dtype=uint8))
  

  mình biết đây là một ảnh được bắt từ webcam nhưng không rõ cách sắp xếp là như thế nào, cho mình hỏi nếu đưa ảnh trên về ma trận bình thường thì sẽ viết ntn ?
  Thank all


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.