Xin giúp đỡ về cấu trúc • Khi em code để xuât dữ liệu chữ cùng với với số thì nó bắt buộc phải thêm %d cho biến int và %f cho biến float tại s vậy ạ
  VD: print "a=" %a thì sẽ không chạy nếu khi khai báo mình chọn a là int
  print "a= %d" %d thì lại được • %d hay %f gọi là format string. Python sẽ dùng format string này để xác định xem giá trị bạn cần in ra có kiểu dữ liệu và in ra theo định dạng thế nào. Ví dụ:
  print "%d" % 3.14 sẽ cho kết quả là 3
  print "%f" % 3.14 sẽ cho kết quả là 4.14
  Mặc dù 3.14 là kiểu số thực (float) nhưng nếu bạn khai báo kiểu dữ liệu in ra là số nguyên, python sẽ tự động chuyển số thực sang số nguyên và in ra màn hình.

  P/s: không tồn tại format string %a nhé.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.