Python - tìm kiếm goolge tự động


 • administrators

  Hi các bạn,
  Hôm nay ngồi rảnh mình viết 1 chương trình tự động truy cập vào google và search với từ khoá cho trước.
  Yêu cầu:

  • Python 3.6
  • Selenium

  Code mẫu của mình như sau:

  import time
  from selenium import webdriver
  from selenium.webdriver.common.by import By
  from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
  from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
  from selenium.common.exceptions import TimeoutException
   
   
  def init_driver():
    driver = webdriver.Firefox()
    driver.wait = WebDriverWait(driver, 5)
    return driver
   
   
  def lookup(driver, query):
    driver.get("http://www.google.com")
    try:
      box = driver.wait.until(EC.presence_of_element_located(
        (By.NAME, "q")))
      button = driver.wait.until(EC.element_to_be_clickable(
        (By.NAME, "btnK")))
      box.send_keys(query)
      button.click()
    except TimeoutException:
      print("Box or Button not found in google.com")
   
   
  if __name__ == "__main__":
    driver = init_driver()
    lookup(driver, "Python Viet Nam")
    time.sleep(5)
    driver.quit()
  

  Chúc các bạn thành công.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.