Tạo vệt màu xanh hiện thị quá trình sử lý trong python như thế nào, có cao thủ nào biết chỉ dùm


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.