Set biến môi trường cho python3 - macos • Hi các bạn, Mình đang gặp vấn đề là mình không thể cài "pipenv" và đây là lỗi , có phải là do mình chưa set biến môi trường python3 hay không các bạn?

  Exception:
  Traceback (most recent call last):
  File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/basecommand.py", line 215, in main
  status = self.run(options, args)
  File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/commands/install.py", line 342, in run
  prefix=options.prefix_path,
  File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/req/req_set.py", line 784, in install
  **kwargs
  File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/req/req_install.py", line 851, in install
  self.move_wheel_files(self.source_dir, root=root, prefix=prefix)
  File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/req/req_install.py", line 1064, in move_wheel_files
  isolated=self.isolated,
  File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/wheel.py", line 345, in move_wheel_files
  clobber(source, lib_dir, True)
  File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/wheel.py", line 323, in clobber
  shutil.copyfile(srcfile, destfile)
  File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/shutil.py", line 83, in copyfile
  with open(dst, 'wb') as fdst:
  IOError: [Errno 13] Permission denied: '/Library/Python/2.7/site-packages/virtualenv.py' • @kim-trương đã nói trong Set biến môi trường cho python3 - macos:

  Permission denied: '/Library/Python/2.7/site-packages/virtualenv.py'

  Lỗi này do quyền hạn chạy lệnh, cần chạy thêm lệnh sudo nhé bạn!

  Ngoài ra, nếu máy bạn đã có sẵn python3 (có thể chạy python3 --version để kiểm tra), do python3 có sẵn virtualenv, bạn có thể chạy lệnh bên dưới để cài đặt virtualenv sử dụng python3 và pip3 nhé:

  python3 -m venv /thư-mục-cần-cài-virtualenv
  

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.