Hỏi về tkinter, grid geometry cơ bản.  • Xin chào mọi người, em đang tập tành cái tkinker trong Python 3.6.3 thì gặp cái hàm columnconfigure và rowconfigure trong grid geometry. Em có tìm hiểu thì được biết là khi set cái weight là số dương thì các dòng (hoặc cột) được set lại weight có khả năng giãn ra theo độ lớn tương đối với nhau ( ví dụ như cột 1 có weight = 1 và cột 2 có weight = 3 thì cột 3 sẽ giãn ra gấp 3 lần cột 1).

    Nhờ mọi người cho em hỏi là khi nào mình dùng columnconfigure và rowconfigure ạ? Có phải khi mình dùng sticky hoặc rowspan/columnspan thì mới phải set lại column và row configure không ạ?

    Em xin cám ơn mọi người nhiều!Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.