Image • mọi người cho minh hỏi, về thư viện pil trong python 2.7
  khi minh viết code thì run code không sao vẫn chạy tốt, nhưng khi mình đóng gói lại và chạy file exe chạy trên win 10 thi báo lỗi như sau:
  C:\Python27\taoexe\dist\library.zip\PIL\Image.py:79: RuntimeWarning: The _imaging extension was built for another version of Pillow or PIL
  Traceback (most recent call last):
  File "Giomenu.py", line 9, in <module>
  File "PIL\Image.pyc", line 63, in <module>
  ImportError: The _imaging extension was built for another version of Pillow or PIL
  ai biết khắc phục lỗi chỉ giúp minh với


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.