Image • mọi người cho minh hỏi, về thư viện pil trong python 2.7
  khi minh viết code thì run code không sao vẫn chạy tốt, nhưng khi mình đóng gói lại và chạy file exe chạy trên win 10 thi báo lỗi như sau:
  C:\Python27\taoexe\dist\library.zip\PIL\Image.py:79: RuntimeWarning: The _imaging extension was built for another version of Pillow or PIL
  Traceback (most recent call last):
  File "Giomenu.py", line 9, in <module>
  File "PIL\Image.pyc", line 63, in <module>
  ImportError: The _imaging extension was built for another version of Pillow or PIL
  ai biết khắc phục lỗi chỉ giúp minh với


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.