cần mọi người giúp đỡ  • Xin chào tất cả mọi người, tôi mới và tôi gặp rắc rối khi cài đặt dự án django và cơ sở dữ liệu trên awz. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ giúp tôi. Có một hướng dẫn hoặc tài liệu cho mình để có được tốt nhất


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.